Apache HTTP Server 2.2.21

Apache HTTP Server 2.2.21

The Apache Software Foundation – Freeware
ra khỏi 10 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Dự án Apache HTTP Server là một nỗ lực để phát triển và duy trì một hệ phục vụ HTTP mã nguồn mở cho hệ điều hành hiện đại bao gồm UNIX và Windows NT.

Mục tiêu chính của Apache HTTP Server là cung cấp một máy chủ hiệu quả, an toàn và mở rộng cung cấp dịch vụ HTTP đồng bộ với các tiêu chuẩn HTTP hiện tại.

Apache đã là các máy chủ web phổ biến nhất trên Internet kể từ năm 1996.

Dự án Apache HTTP Server là một nỗ lực phát triển phần mềm cộng tác nhằm mục đích tạo ra một mạnh mẽ, thương mại cấp, featureful, và thực hiện mã nguồn tự do có sẵn một hệ phục vụ HTTP (Web).

Các dự án cùng được quản lý bởi một nhóm các tình nguyện viên nằm trên khắp thế giới, bằng cách sử dụng Internet và các trang Web để giao tiếp, lập kế hoạch và phát triển các máy chủ và tài liệu liên quan.

Tổng quan

Apache HTTP Server là một Freeware phần mềm trong danh mục Máy chủ được phát triển bởi The Apache Software Foundation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Apache HTTP Server là 2.4.54, phát hành vào ngày 08/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Apache HTTP Server đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Apache HTTP Server đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Apache HTTP Server!

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Apache HTTP Server cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại